Mua Theme Website CodePlus Inbox Telegram @nh4thuy

dfdf

1. Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo nguyên tắc nào? 2. Quyền nào thuộc quyền tự do của công dân? 3. Công dân tham gia xây dựng đất nước là quyền tham gia quản lý…? 4. Việc quy định mỗi lá phiếu đều có gia trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử? 5. Nhân dân góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sử đổi là thực hiện quyền quản lý nhà nước ở? 6. Ông B viết bài đăng bài tỏ quan điểm về việc dùng thực phẩm sạch? 7. Tự tiện vào nhà người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về? 8. Trong buổi họp ở khu đan cư ông H đã nêu những bức xúc về bổ nhiệm … Ông H đã? 9. Không ai được tự ý vào chỗ ở người khác trừ trường hợp? 10. Người chuyển phát tin vi phạm quyền đảm bảo khi? 11. Công dân vi phạm quyền được đảm bảo an toàn thư khi thực hiện hành vi nào? 12. Việc nào không là quyền tham gia quản lý nhà nước? 13. Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu là hình thức? 14. Cử tri vì sức khỏe không đến được nơi bỏ phiếu, tổ bầu cử mang thùng phiếu đến chỗ ở cử tri là hình thức? 15. Quyền bầu cử là quyền của công dân trong? 16. Chị H ra ngoài không tắt máy tính, anh D tự ý tự ý lấy máy tính đọc, D đã? 17. Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm? 18. Quyền tham gia quản lý nhà nước là quyền gắn liền với…..? 19. Công dân thảo luận, góp ý là quyền? 20. Nghi ngờ B lấy trộm điện thoại, H tự ý xong vào nhà B tìm kiếm. H đã vi phạm?

Đăng nhận xét

➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

نموذج الاتصال